ผู้เขียน หัวข้อ: รายนามนักร้องเพลงลูกกรุง  (อ่าน 1498 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ทศพร

  • ปรมาจารย์
  • ***
  • ออฟไลน์
  • 314
    69
  • เพศ: ชาย
รายนามนักร้องเพลงลูกกรุง
« เมื่อ: 08/เม.ย./14 07:35น. »    กนกวรรณ ด่านอุดม
    กรองทอง ทัศนพันธุ์
    กอบกุล ศรีสวัสดิ์
    กุหลาบ กฐินะสมิต
    กำธร สุวรรณปิยะศิริ
    กิ่งกาญจน์ กาญจนา
    เกศิณี วงษ์ภักดี
    เกษม มิลินทจินดา
    ร.อ.ม.ล.ขาบ กุญชร
    คำรณ สัมปุณณานนท์
    จวงจันทร์ จันทร์คณา (พรานบูรพ์)
    จันทรา คชหิรัญ
    จันทนา โอบายวาทย์
    จันทนีย์ อูนากูล
    จำรัส สุวคนธ์
    จิตติมา เจือใจ
    จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
    จิตราวดี จิตตเกษม
    จินตนา สุขสถิตย์
    จิรภา ปัญจศิลป์
    จิระ โหตระบุตร
    จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
    จุรี รัตนหัตถ์
    จุรี โอศิริ
    ฉลอง สิมะเสถียร
    ฉันทนา กิติยาพันธุ์
    เฉลา ประสพศาสตร์
    โฉมฉาย อรุณฉาน
    ไฉไล ไชยทา
    ชงโค ชมพูมาศ
    ชรินทร์ นันทนาคร
    ชรัมภ์ เทพชัย
    ชวลี ช่วงวิทย์
    ชะอวบ ฟองกระสินธุ์
    ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวศ
    ชัยรัตน์ เทียบเทียม
    ชาญ เย็นแข
    ชาญวิทย์ ผลประเสริฐ
    ชินใจ โชติมา
    ชูศรี โรจนประดิษฐ์
    เชาว์ แคล่วคล่อง
    ณรงค์ ธนวังน้อย
    ดวงตา ชื่นประโยชน์
    ดอน สอนระเบียบ
    ดารารัตน์ เกียรติเกิดสุข
    ดาวใจ ไพจิตร
    ดำรง สุทธิพงษ์
    ดำริ ประเสริฐสุวรรณ (บังเละ)
    ดำริ เลิศมหาคุณ
    ตะวัน เจิดจิต
    เติบ พันธุ์งาม
    ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
    ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
    ทนาย คชเสนีย์
    ทรงชัย วรรณพงษ์
    ทัศนัย ชอุ่มงาม
    ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล
    ทิวา เด่นประภา
    ทูล ทองใจ
    ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
    ธานินทร์ อินทรเทพ
    นคร ถนอมทรัพย์(กุง กาดิน)
    นคร มงคลายน
    นงลักษณ์ โรจนพรรณ
    นพดฬ ชาวไร่เงิน
    นภา หวังในธรรม
    นริศ อารีย์
    นฤพนธ์ ดุริยพันธ์
    นันทวัน เมฆใหญ่
    นนทวรรธน์ เรืองสกุล
    นันทา ปีตะนีละผลิน
    นิทัศน์ ละอองศรี
    นิรมล อิศรางกูร ณ อยุธยา
    เนตรทราย อลงกต
    แนบ เนตรานนท์
    บังอร อินทโสภณ
    บำรุง อ.น้อมพันธุ์
    บุญช่วย กมลวาทิน
    บุญช่วย หิรัญสุนทร
    บุญส่ง สุนทรโรหิต
    บุษบา รังสรรค์
    บุษยา รังสี
    เบญจมินทร์
    เบญจา ตุงคะมณี
    ปทุมวดี โสภาพรรณ
    ประดิษฐ์ อุตตะมัง
    ประทุม ประทีปเสน
    ประพนธ์ สุนทรจามร
    ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์
    ประภาศรี ศรีคำภา
    ประมวล รัศมิทัต
    ประสานศรี สิงหานนท์
    ประเสริฐศรี จันทน์อาภรณ์
    ปรีชา บุณยเกียรติ
    พจนีย์ อินทรมานนท์
    พยงค์ มุกดา
    พรเทพ เทพรัตน์
    พรรณี สกุลชาคร
    พร้อมบุญ ชูธง
    พราวตา ดาราเรือง
    พัชรา แวงวรรณ
    พันธุ์จัน นกเขาขัน
    พันธุ์ทิพย์ วิภาตะพันธุ์
    พญ. พันทิวา สินรัชตานันท์
    พิทยา บุณยรัตพันธุ์
    พิมผกา วันดี
    พิมพ์ พวงนาค
    พิมพ์ใจ พรหมมาลี
    พิศมัย วิไลศักดิ์
    พูนสวัสดิ์ ธีมากร
    เพ็ญแข กัลจาฤก
    เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
    เพลินพรรณ เกียรตินิยม
    เพียงพิศ ศิริวิไล
    ไพจิตร อักษรณรงค์
    ภักดิ์ มหาสารินันท์
    มนต์ระวี สุทธีวรรณ์
    มนตรี สีหเทพ
    มนูญ เทพประทาน
    มัณฑนา โมรากุล
    มานี มณีวรรณ
    มานี สุมนนัฏ
    มาริษา อมาตยกุล
    มีศักดิ์ นาครัตน์
    แม่น ชลานุเคราะห์
    ยรรยง เสลานนท์
    โยคิณ คุณากร
    รวงทอง ทองลั่นธม
    ระจิต ภิญโญวณิช
    ระวิวรรณ สร้อยหงส์พราย
    รังษิยา บรรณกร
    รัชนี จันทรังษี
    รัตนสุดา วสุวัต
    รำจวน ถิ่นธรรม
    รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
    รุ้งตะวัน ณ น่าน
    รุจี อุทัยกร
    ลดาวัลย์ พรรณราย
    ล้วน ควันธรรม
    ลัดดา ศรีวรนันท์
    ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
    ลินจง บุนนากรินทร์
    ลินดา นภาพันธุ์
    เลิศ ประสมทรัพย์
    เลื่อน ไวนุนาวิน
    ว.วัชญาน์
    วงจันทร์ ไพโรจน์
    วนิดา นภาพร
    วนิสา เศวตรักษ์
    วนี เนาว์เกียรติ
    วรนุช อารีย์
    วัชระ ปานเอี่ยม
    วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์
    วัลลภ วิชชุกร
    วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
    วาสนา จงวิไล
    วาสนา ทองศรี
    วิเชียร นีลิกานนท์
    วินัย จุลละบุษปะ
    วินัย พันธุรักษ์
    วิภา จันทรกูล
    วิระ บำรุงศรี
    วิสูตร ตุงคะรัตน์
    วีนัส พูนทรัพย์
    วีระ ไชยสุกุมาร
    ศรวณี โพธิเทศ
    ศรีไสล สุชาตวุฒิ
    ศรีสอางค์ ตรีเนตร
    ศรีสุดา เริงใจ
    ศรีสุดา รัชตะวรรณ
    ศรีสวาท สุวรรณรื่น
    ศักดา อิทธิชัย
    ศันสนีย์
    ศันสนีย์ นาคพงศ์
    ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
    ศิรินันท์ โรจนธรรม
    ศิริมา สุนทรรังษี
    ศุภชัย ไพจิตร
    เศรษฐา ศิระฉายา
    เศวตชัย วิฑูรย์เทพ
    สเกน สุทธิวงศ์
    สงวน รัตนทัศนีย์
    ส่งศรี ยอห์นสัน
    สดใส แจ้งกิจ
    สดใส พันธุมโกมล
    สถาพร มุกดาประกร
    สมคิด เกษมศรี
    สมจิต ตัดจินดา
    สมใจ ตัดจินดา
    สมชาติ ชนะโชติ
    สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์
    สมบัติ เชษฐา
    สมบัติ เมทะนี
    สมพงษ์ จันทรประภา
    สมพงษ์ พงษ์มิตร
    สมยศ ทัศนพันธุ์
    สมศรี ม่วงศรเขียว
    สมสกุล ยงประยูร
    สรรชัย โกรานนท์
    สวลี ผกาพันธุ์
    สักกรินทร์ ปุญญฤทธิ์
    สามารถ บริบูรณ์เวช
    สาวดี เจริญวงศ์
    สาวิตรี จินดากุล
    สิริ คุ้มอยู่
    สีตลา เรืองศิริ
    สีนวล แก้วบัวสาย
    สุดา ชื่นบาน
    สุเทพ วงศ์กำแหง
    สุปาณี พุกสมบุญ
    สุพรรณ บูรณะพิมพ์
    สุพรรณี ปิยสิรานนท์
    สุภาภรณ์ เทียบเทียม
    สุเมธ องอาจ
    สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
    สุริยัน บุญยศ
    สุวณีย์ เนื่องนิยม
    สุวัจชัย สุทธิมา
    สุวารี เอี่ยมไอ
    เสน่ห์ โกมารชุน
    เสรีไทย บูรณพันธ์
    แสงนภา บุญราศรี
    โสภิดา บุนนาค
    โสม อุษา
    องอาจ จิระพันธุ์
    อดิเรก จันทร์เรือง
    อดุลย์ กรีน
    อรณี กานต์โกศล
    อรวรรณ วิเศษพงษ์
    อรวรรณ สร้อยหงส์พราย
    อรวี สัจจานนท์
    อรสา ทองทับ
    อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
    อรอุมา พรราศรี
    อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
    อ้อย อัจฉรา
    อ้อยใจ วลัยพรรณ
    อัมพร ประสมศิลป์
    อาณัติ พุทธมาศ
    อารีย์ นักดนตรี
    อุดม เขียนเอี่ยม
    อุดม ผ.เมฆเจริญ
    อุมาพร บัวพึ่ง
    อุไรวรรณ คล้ายบรรเลง
    อุไรวรรณ ทรงงาม
    เอมอร วิเศษสุด
    เอื้อ สุนทรสนาน
    อานัต พุทธมาศ

+0 โดย

ลิ้งค์หัวข้อ: https://www.plengpakjai.net/index.php?topic=24410