มาดูแลสุขภาพกัน > มาฟังธรรมให้เข้าใจกันเถิด

บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ

(1/44) > >>

รวี:
บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน

001. ปฐมบทพระพุทธประวัติ
002. สู่ครรภ์พระมารดา
003. ทรงประสูติกาล
004. ความอัศจรรย์วันประสูติ
005. กาฬเทวินดาบส
006. ถวายพระนาม
007. วันแรกนาขวัญ
008. อภิเษกสมรส
009. เทวทูตทั้ง๔
010. พระราหุลกุมาร
011. เห็นพระราชววังดังป่าช้า
012. ราตรีที่อำลา
013. อธิฐานถือเพศบรรพชิต
014. ให้นายฉันนะกลับพระนคร
015. เสด็จบินฑบาตวันแรก
016. น้ำพระทัยพระเจ้าพิมพิสาร
017. เสด็จสู่สำนักสองพระดาบส
018. ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าตามมาพบ
019. บำเพ็ญทุกรกิริยา
020. แว่วเสียงพิณ
021. นางสุชาดา
022. ปัญจมหาสุบิน
023. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
024. อธิษฐานลอยถาด
025. รัตนบัลลังก์
026. ผจญมาร
027. ทรงตรัสรู้
028. มหัศจรรย์วันตรัสรู้
029. 3 ธิดามาร
030. เทววาจิกอุบาสก
031. ท้าวสหัสมบดีพรหม
032. อุปกาชีวก
033. ปฐมเทศนา
034. ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรม
035. ยสะกุลบุตร
036. ปฐมอุบาสิกา
037. ภัททวัคคีย์กุมาร
038. โปรดชฎิล 3 พี่น้องตอน1
039. โปรดชฎิล 3 พี่น้องตอน2
040. หมู่ภิกษุชฎิลได้วิมุตติธรรม
041. โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
042. เปรตมาขอส่วนบุญ
043. พระอัครสาวก ตอนที่1
044. พระอัครสาวก ตอนที่2
045. มาฆปุรมี
046. พระกาฬุทายี
047. เสด็จนิวัตกบิลพัสดุ์นคร
048. เสด็จบิณบาตรกรุงกบิลพัสดุ์
049. พิมพาโศกาดูร
050. เสียงพิลาปจากพิมพา
051. นันทกุมารบรรพชา
052. บรรพชาราหุล
053. พระพุทธบิดาทูลขอ
054. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
055. พระนันทสำเร็จพระอรหันต์
056. 6 ศากยราชบรรชา
057. เสด็จเมืองโกสัมพี
058. 16 นายขมังธนู
059. ช้างนาฬาคีรี+กฏ5ข้อของพระเทวทัต
060. พระเทวทัตทำสังฆเภท
061. ธรณีสูบพระเทวทัต
062. พระเจ้าอชาตศัตรูสำนึกบาป
063. พระพุทธบิดาประชวร
064. มหาปชาบดีบรรพชา
065. พระนางพิมพาสำเร็จพระอรหันต์
066. พิสูจน์พระอรหันต์
067. เดียรถีย์ท้าแข่งอิทธิฤทธิ์ ตอน1
068. เดียรถีย์ท้าแข่งอิทธิฤทธิ์ ตอน2
069. เสด็จแดนดาวดึงส์
070. โปรดพระพุทธมารดา
071. ทรงเปิดโลก
072. พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอน1
073. พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอน2
074. ทรงปรารภชราธรรม
075. ทรงแสดงนิมิตโอภาส
076. ทรงปรงอายุสังขาร ตอน1
077. ทรงปรงอายุสังขาร ตอน2
078. ทรงขอน้ำและผ้าสิงคิวรรณ
079. เสด็จสู่สาลวโนทยาน
080. ทรงตอบปัญหาพระอานนท์
081. โปรดสุภัททะปริพาชก
082. พระธรรมคือพระศาสดา
083. หยาดน้ำตาท่านพระอานนท์
084. ประทานโอวาทพระอานนท์
085. ปัจฉิมโอวาท
086. ฟ้ารันทดดินระทม จบปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง) :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133

fantoa:
 sp209 sp209 สาธุ

โสภณ:
ยังไม่เคยฟังขออนุญาตเอาไวัฟัง ขอบคุณท่านผู้ใจบุญ

BC:
thanks ka'

เล็ก กรุงเทพ:
น่าสนใจ ยังไม่เคยฟัง ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version